polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sweetpearls.eu

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Kupującego.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Agata Hofman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Business Art Accountancy Agata Hofman wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: al. Jana Pawła II 11; 00-828 Warszawa NIP 1180580665, REGON 015154734, adres poczty elektronicznej: office@sweetpearls.eu – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Kupujący, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sweetpearls.eu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

 

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kupującego, w tym w szczególności dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży na odległość, w tym również dostawy Towaru do Kupującego.

2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Kupującego:

2.2.1.      zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży na odległość;

2.2.2.      marketing bezpośredni produktów Sklepu;

2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupującego:

2.3.1.      W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu;

2.3.2.      W przypadku Klupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Kupującego nie będącego konsumentem Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży na odległość. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu.

 

3.DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.         Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem i jego stroną www. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www Sklepu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

4.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.         Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży na odległość skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Kupującego lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów).

 

5.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.         Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.         W przypadku udzielenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Kupującego w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu.

6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.         Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.