regulamin

§1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep – sklep internetowy SWEETPEARLS ®, działający pod adresem sweetpearls.eu. Sklep prowadzony jest przez Business Art Accountancy Agata Hofman, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-058-06-65, Regon 015154734 (dalej: Sklep lub Sprzedawca).
 2. Regulamin – regulamin SWEETPEARLS ® określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu.
 3. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone w formie określonej w dalszej części Regulaminu, będące ofertą zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość Towarów za pośrednictwem Sklepu, określające ich rodzaj oraz liczbę.
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną na podstawie przepisów szczególnych, która zamierza złożyć lub złożyła Zamówienie w zakresie towarów oferowanych przez Sklep.
 6. Umowa – Umowa sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta oraz Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 8. Dostawca – podmiot lub osoba działająca w imieniu podmiotu, realizujący usługę dostawy ze Sklepu do Kupującego, Towarów zamówionych w Sklepie.
 9. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z późniejszymi zmianami).
 10. Sklep prowadzi na podstawie niniejszego Regulaminu, sprzedaż na odległość towarów prezentowanych na stronie sweetpearls.eu.
 11. Towary prezentowane na stronie sweetpearls.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego.

§2. Zamówienie, zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niedostępności strony sweetpearls.eu lub okresów wyszczególnionych w komunikatach na stronie www.sweetpearls.eu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy na stronie sweetpearls.eu dokonać wyboru rodzaju Towarów i ich liczby zgodnie z wyświetlanymi Kupującemu komunikatami i/lub informacjami.
 4. Potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Sklep przesyła nie później niż pięć dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w powyższym terminie należy rozumieć jako nie otrzymanie przez Sklep Zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu.
 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest na adres e-mail użyty przez Kupującego do złożenia Zamówienia.
 7. Sklep po potwierdzeniu Zamówienia rezerwuje w magazynie zamówione Towary i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, wysyła je na adres wskazany przez Kupującego.
 8. Sklep dołoży wszelkich starań dla zapewnienia dostępności prezentowanych na stronie sweetpearls.eu Towarów, jednak zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Zamówienia uzależnionej od aktualnej dostępności Towarów. W takim przypadku Sklep niezwłocznie powiadomi Kupującego w taki sam sposób w jaki zostało potwierdzone Zamówienie Kupującego, o braku dostępności konkretnych Towarów, terminie ich przewidywanej dostępności, oferując częściową realizację Zamówienia, realizację w terminie późniejszym uwzględniającym przyszłą dostępność Towarów lub na życzenie Kupującego anulowanie Zamówienia w całości z jednoczesnym uznaniem Umowy za niebyłą oraz zwrotem całości zapłaty dokonanej przez Kupującego w związku z tym Zamówieniem.

 

§3. Ceny, płatności, dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów na stronie sweetpearls.eu zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy Towarów uzależniony jest od rodzaju zamówionego Towaru, jego ilości oraz sposobu dostawy. Koszt dostawy zostanie wskazany podczas składania Zamówienia i doliczony do wartości zakupionych Towarów.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Prawo to nie wpływa na cenę Towaru objętego zamówieniem dokonanym przed zmianą ceny.
 4. Płatność za zamówione Towary realizowana jest:
  1. przelewem (przedpłata) na rachunek wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;
  2. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie sweetpearls.eu.
 5. Wskazane jest, by Kupujący będący konsumentem odbierając przesyłkę od Dostawcy sprawdził zgodność Towarów w przesyłce z Zamówieniem oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne Towarów w przesyłce. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta uszkodzeń mechanicznych Towarów lub ich niezgodności z Zamówieniem/częściowym Zamówieniem, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Wskazane jest sporządzenie przez Konsumenta protokołu szkody i podpisanie go przez Dostawcę oraz konsumenta i niezwłoczne przesłanie jego kopii (skanu) do Sklepu.
 6. Kupujący niebędący konsumentem zobowiązany jest sprawdzić zawartości przesyłki w momencie jej odbioru od Dostawcy. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dostawcy oraz sporządzić protokół opisujący szkody i ewentualnie faktyczną zawartość przesyłki. Kopia (skan) tego Protokołu podpisanego zarówno przez Kupującego jak i Dostawcę winna być niezwłocznie przesłana do Sklepu. Reklamacje w zakresie uszkodzeń mechanicznych Towarów podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie w oparciu o protokół wskazany powyżej.
 7. Do zamówionego Towaru w przesyłce Sklep dołącza dokument sprzedaży (paragon fiskalny / faktura). Faktura może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie papierowej.

 

§4. Odpowiedzialność Sprzedawcy, Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację zakupionego Towaru można złożyć w formie elektronicznej wysyłając ją na adres poczty elektronicznej: reklamacje@sweetpearls.eu.
 3. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji przyjmuje się, iż reklamacja została uznana.
 5. Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. Sklep ponosi koszty wysłania Kupującemu nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uznanej reklamacji.
 7. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

§5. Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru / ostatniego z towarów / ostatniej partii lub części, dostarczanych w ramach danej Umowy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik (inna niż Dostawca) i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru / ostatniego z towarów / ostatniej partii lub części, dostarczanych w ramach danej Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres office@sweetpearls.eu. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy.
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku nie skorzystania przez Kupującego z formularza, konieczne jest przesłanie co najmniej informacji, które zawiera formularz.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa uważana jest za niezawartą.
 7. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu otrzymania dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy otrzymany Towar na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, to jest w szczególności w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego.